SZEGEDTOUR: TÖBB MINT IDEGENVEZETÉS

english english english

Cím: 6727 Szeged, Délceg utca 11.   ☎: + 36 30 371 9335 ✉: szegedtour@gmail.com

Adatvédelmi tájékoztató

1. BEVEZETÉS

1.1. A Mid Travel Bt. (6727, Szeged Délceg utca 11., cégjegyzékszám: 06-06-017035), mint adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztatójában foglalja össze az adatvédelemmel kapcsolatos szabályait.

1.2. A Mid Travel Bt. fenntartja magának a jogot az Adatkezelési Tájékoztató egyoldalú módosítására.

1.3. A Mid Travel Bt. a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

1.4. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. A Mid Travel Bt. a megkeresésre – amennyiben az a jogszabálynak megfelel – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

1.5. A Mid Travel Bt. az ügyfelek személyes adatait az utazási vállalkozói tevékenység nyújtásával összefüggésben, a szerződések létrehozásához (pl. ajánlatkérés), teljesítéséhez, marketing célból és a szerződésekből eredő igények érvényesítéséhez szükséges körben és ideig kezeli, illetve továbbítja az adott szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben az ügyfél által megrendelt szolgáltatás(oka)t nyújtó partnereknek e-mail-en, vagy az alkalmazott informatikai rendszerek (saját és külső rendszerek: Mid Travel Bt. saját rendszerei, irodai) használatával, adott esetben harmadik országba is.

1.6. A Mid Travel Bt. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”)
 • az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002. július 12-i 2002/58/EK IRÁNYELVE az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről („Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv”)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”)
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (a továbbiakban: Katv.)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv.tv.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (a továbbiakban: Eker.tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (a továbbiakban: Eht.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.)
 • az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.) Korm. rendeleti>
 • az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendeleti>
 • az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény (a továbbiakban: Fsztv.)
 • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.)
 • a pénzváltási tevékenységről szóló 297/2001. (XII.27.) Korm. rendelet
 • a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény, a légi személyszállítás szabályairól szóló 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet, valamint a IATA szabályzata
 • a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Helyi adó tv.)
 • az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.)
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény.


2. AZ ADATKEZELŐ LEHETŐSÉGEI

Mid Travel Bt.
Székhelye: 6727, Szeged Délceg utca 11.
Telefon: 0036 62 483 029
E-mail: info@midtravel.hu
Cégjegyzékszám: 06-06-017035
Adószám: 26652085-1-06
Nyilvántartási szám: U-001875
Számlaszám: OTP Bank 11735005-26048396
Felelősségbiztosító: Európai Utazási Biztosító Zrt.

Az adatkezelő www.midtravel.hu weboldalainak a tárhelyet biztosító szolgáltató székhelye, telephelye, elérhetőségére vonatkozó adatok:

Tárhelypark Kft. 2724 Újlengyel, Határ út 12.

E-mail: info@tarhelypark.hu

Telefon: +36 1 700 41 40


3. DEFINÍCIÓK

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

„álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon - centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint - tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

„címzett reklámküldemény”: kizárólag hirdetést, üzletszerzési vagy reklámanyagot tartalmazó - egyszerre több címzett részére feladott, a címzett neve, címe, és az üzenet jellegét nem módosító adat kivételével azonos tartalmú - postai küldemény;

„elektronikus reklámüzenet (eDM, hírlevél)”: kizárólag hirdetést, üzletszerzési vagy reklámanyagot tartalmazó elektronikus üzenet, melyet egyszerre több érintett számára, az általuk megadott email címre küld az adatkezelő.

„sms üzenet”: kizárólag hirdetést, üzletszerzési vagy reklámanyagot tartalmazó szöveges elektronikus üzenet, melyet egyszerre több érintett számára, az általuk megadott mobiltelefonszámra küld az adatkezelő.

„ügyfél”: az adatkezelő termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve az adatkezelővel utazási, szolgáltatási vagy egyéb szerződést kötők vagy jogviszonyt létesítők.


4. A Mid Travel Bt, ADATKEZELÉSEINEK ISMERTETÉSE

4.1. A Mid Travel Bt. kezeli az alábbi weboldalainak látogatói adatait: https://www.midtravel.hu
Az adatkezeléssel érintett személyek: a weboldalak látogatói, regisztrált felhasználói

Az adatgyűjtés célja:

1. a honlap látogatója esetében: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése és visszaélések megakadályozása, valamint statisztikai adatgyűjtés érdekében rögzíti a látogatói adatokat

2. a honlapon a törzsutas rendszert látogató és használó felhasználók esetében: az utasadatok szerkesztése, eddigi utazások felsorolása, törzsutas szint/kedvezmény mértékének ellenőrzése.

Az adatkezelés jogalapja: az Eker tv. 13/A. § (1) - (3) bekezdése, regisztrált felhasználók esetén az általuk megrendelt vagy egyébként igénybe vett szolgáltatások nyújtása és a velük kötött szerződések teljesítése a GDPR 6. § (1) bekezdés b) pont alapján.

A kezelt adatok köre:

1. a honlap látogatás időpontja és időtartama, a látogató honlapon mutatott viselkedése, érdeklődése

2. törzsutas felhasználók esetén az adatkezelő az a) pontban meghatározott adatokon felül a következő egyéb adatokat gyűjti: neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe és születési ideje

3. honlapon utazási szolgáltatást megrendelő érintett esetében: megrendelő neve, email cím, születési helye, ideje, anyja neve, címe, telefonszáma, utastársak neve

Az adatkezelés időtartama: az a) pontban felsorolt adatok esetén a honlap megtekintésétől számított 6 hónap, a b) pontban felsorolt adatok esetében az érintett hozzájárulásának a visszavonásáig, a c) pontban felsorolt adatok esetben 8 év.

4.2. A www.midtravel.hu weboldalon elérhető cookiek-kal kapcsolatos adatkezelés

4.2.1. Általános információk a cookie-król

A cookie-k (http sütik) kisméretű adatfájlok, adatcsomagok, amelyeket egy weboldal üzemeltetője a weboldal használata során és azon keresztül helyez el a látogató számítógépén és amelyeket a látogató internetes böngészője ment és tárol el a weboldalról letöltve. Egy későbbi látogatás esetén az üzemeltető a cookie révén tudja pl. azonosítani a látogatót, vagy megkülönböztetni őt más felhasználóktól, illetve akár testreszabott információkat is eljuttathat neki a böngésző ablakban.

Hogyan tudom megtiltani a cookie-k gépemre történő telepítését vagy azokat törölni?

Fontos tudni, hogy az internetes böngészők többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a cookie-k elhelyezését és használatát. Ugyanakkor a böngésző megfelelő beállításaival a cookie-k visszautasíthatóak, használatuk korlátozható, illetve letiltható, valamint a már eltárolt cookie-k törölhetőek. A cookie-k használatához szükséges beállításokról az egyes böngészők szolgáltatói nyújtanak tájékoztatást, illetve a szükséges információk általában megtalálhatóak a böngészők „súgó” menüpontja alatt is.

Mi történik, ha törlöm a cookie-kat, vagy nem járulok hozzá a gépemre történő telepítésükhöz?

A cookie-k használatának felhasználó általi tiltása nem akadálya a weboldal látogatásának vagy az azon való böngészésnek. Néhány cookie viszont feltétlenül szükséges egyes szolgáltatások megfelelő működéséhez, így a cookie-k használatának tiltása vagy visszautasítása, illetve a már eltárolt cookie-k törlése azt eredményezi, illetve eredményezheti, hogy a weboldal nem működik teljeskörűen és bizonyos funkciói nem használhatóak megfelelően az érintett látogató által.

A cookie-k típusai

A 4.1. pontban felsorolt weboldalakon elérhető cookie-k két kategóriába sorolhatóak:

Az egyik csoportba tartoznak a weboldal működ(tet)éséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k (pl. a felhasználó által rögzített adatokat tároló, hitelesítési munkamenet, felhasználó központú biztonsági, multimédia-lejátszó munkamenet, terheléskiegyenlítő munkamenet- , és a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet cookie-k), míg a másikba tartozik minden egyéb olyan cookie, amelynek célja vagy funkciója túlmutat a weboldal működ(tet)ésén és egyéb adatkezelési célokat szolgál (pl. az analitikai cookie-k, social media plug-in és harmadik fél (pl. Google), a felhasználó Internet-használatának adatait rögzítő és egyéb marketing célú cookie- k). Míg az első csoportba tartozó cookie-k esetén a weboldal üzemeltetőjének elegendő előzetes tájékoztatást nyújtania a weboldala használatával a látogató gépére telepített cookie-kről, a második csoport esetén ehhez előzetesen be kell szereznie a látogató hozzájárulását.

4.2.2. A Mid Travel Bt. a www.midtravel.hu weboldal meglátogatásakor az alábbi cookie-kat telepíti:

Név Adatok megőrzésének ideje Adatkezelés célja
XSRF-TOKEN 1 session (1 cookie/user) Alapműködéshez szükséges. Biztonsági célú, a cross-site request forgery (CSRF) támadások ellen véd.
Allowed_cookie_types 1 session (1 cookie/user) Alapműködéshez szükséges. Cookie elfogadó toolbar által letárolt süti, ami a felhasználó preferenciáját menti le, a későbbiekre vonatkozóan.
cookie_user 30 nap Alapműködéshez szükséges. A weboldalon található utazások böngészéséhez, az utak kedveléséhez, visszakereséséhez és az utas menüjéhez nyújt technikai segítséget.
laravel_session 1 session Alapműködéshez szükséges. Az aktuális munkamenetet azonosítja
_ga 2 év Analitikai cookie-k: Anonim honlapfelhasználási statisztika által generált ID
_gat 2 év Analitikai cookie-k: Anonim honlapfelhasználási statisztika által generált ID
_gid 2 év Analitikai cookie-k: Anonim honlapfelhasználási statisztika által generált ID
IDE 2 év Analitikai cookie-k: DoubleClick.net
fr 90 nap Analitikai cookie-k: Facebook honlapfelhasználási statisztika célból generált ID

A kezelt adatok címzettje: Mid Travel Bt.

Az adatkezelés jogalapja: a jelen pontban felsorolt cookie-k esetén az adatkezelés jogalapja az Eker tv. 13.§/A (3) bekezdése, illetve a elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv 5. cikk (3) bekezdésében foglalt jogszabályi rendelkezések. Az analitikai cookie-k esetén az adatkezelés jogalapja az Ehtv. 155.§(4) bekezdése alapján az érintett hozzájárulása, amelyet a honlapokra történő első belépéskor kérünk el és rögzítünk.

Az adatkezelés időtartama: adott cookie esetében az adatok megőrzésének időtartamát a fenti táblázat tartalmazza. Egyes, általunk használt, általában az adott munkamenetben az adatvesztést megakadályozó cookie-k átmeneti élettartamúak és az adott munkamenet lezárásával, azaz a böngésző bezárásával törlődnek. Használunk tartós élettartamú cookie-kat is, amelyek hosszabb ideig a látogató számítógépén maradnak. A tartós élettartamú cookie-k eltárolása határozott időre történik és azok általában a szolgáltató által meghatározott ideig érvényesek. Ezek a felhasználó böngésző beállításainak a törlésre irányuló műveletével törlődnek, illetve törölhetőek.

Harmadik személyek által elhelyezett cookie-kkal kapcsolatos kiegészítő tájékoztatás: a weboldalon a harmadik személyek (pl: Google, Facebook) szolgáltatásaihoz kapcsolódó cookie-k azt is eredményezhetik, hogy amennyiben a látogató az érintett harmadik személyek szolgáltatásait is használja, akkor a weboldalaink látogatása során ezen harmadik személyek (pl. Google, Facebook) további, a látogatóhoz köthető személyes adatokat is gyűjthetnek, amelyet az általuk a felhasználóról rendelkezésükre álló személyiségprofil részeként kezelhetnek, és ezeket az adatokat felhasználhatják célzott marketing és reklám üzenetek közvetítésére is. Az ilyen tevékenységek jogszerűségéért ezek a harmadik személyek a felelősek. A Google által végzett adatkezelésekről bővebb információ található a https://www.google.com/policies/technologies/types/ és a https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu elérhetőségek alatt. A fenti weboldalak látogatóinak bármikor lehetőségük van arra, hogy a cookie-kat az internetes böngészőjük megfelelő beállításaival visszautasítsák, illetve használatukat letiltsák, illetve a már eltárolt cookie-kat töröljék.

4.3. A Mid Travel Bt. által végzett értékesítési tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezeléssel érintettek köre: a Mid Travel Bt. ügyfelei.

Az adatkezelés célja: a Mid Travel Bt., illetve a partnerei által nyújtott szolgáltatások (így különösen utazási, pénzváltási, vámügynöki) igénybevétele, valamint más természetes és jogi személyekkel polgári jogi (így különösen vállalkozási, megbízási, bérleti) jogviszony kialakítása az adatkezelő szolgáltatásai nyújtásával és tevékenységével összefüggésben.

A kezelt adatok köre: név, anyja születési neve, születési hely, idő, állampolgárság, lakcím, postacím, személyi igazolvány (útlevél) száma, bankszámlaszáma, egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma. Adószámmal rendelkező természetes személy ügyfél adószáma. Az Érintettel való kapcsolattartáshoz szükséges elérhetőségi adatok: telefonszám, elektronikus levelezési cím.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6.§ (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítése.

Az adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. §-ának megfelelően 8 év. A közvetlen üzletszerzési tevékenységek esetén az érintett hozzájárulásának a visszavonásáig.

A kezelt adatok címzettjei: szolgáltatás nyújtásában közreműködő légitársaságokkal, szállásadókkal, megbízott utazási irodákkal, személyszállító társaságokkal, utazásszervezővel, ügynökséggel, adóhatósággal, egyéb megbízottal, vállalkozóval, közreműködővel. Az érintett adatai az általa kiválasztott utazási helyszíntől függően (az EGT-n kívüli) harmadik országokba is továbbításra kerülhetnek.

A Mid Travel Bt. részére történő adattovábbítások: a Mid Travel Bt., mint utazásszervező által közzétett szolgáltatások utazásközvetítő közreműködésével történő megrendelése, illetve szerződéskötés esetén az ügyfelek adatait az utazásközvetítő továbbítja a Mid Travel Bt. részére.

4.4. Törzsutas rendszer

Az érintettek köre: a Mid Travel Bt. törzsutas rendszerébe online módon, vagy személyesen regisztráló személyek.

Az adatkezelés célja: a foglalás, megrendelés ügymenetének előmozdítása, a kapcsolattartás, utazási szerződések létrehozása, teljesítése, a vásárlói szokások és preferenciák gyűjtése és elemzése, kedvezmények biztosítása, akciós ajánlatok és más küldemények küldése.

Az adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe és születési ideje, az utazással kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben a törzsutas 3 (három) évig nem vesz részt az Mid Travel Bt. saját szervezésű útjainak egyikén, a Mid Travel Bt. úgy tekinti, hogy a törzsutas a szerződést felmondja. Ez esetben a kártya automatikusan érvényét veszti, a törzsutas a Törzsutas Programból törlésre kerül a tárgyév december 31-i napjával.

4.5 Mid Travel Bt. elektronikus hírlevele

Az érintettek köre: hírlevélre feliratkozó személyek.

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó, általános e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás aktuális információkról, ajánlatokról.

Az adatkezelés jogalapja: a Grt. 6.§(1) bekezdése és a GDPR 6.§(1) a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. Az érintett hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja a hírlevélről történő leiratkozással, amely nem érinti a hozzájárulás visszavonás előtt a hozzájárulás alapján történő adatkezelés jogszerűségét.

A kezelt adatok köre: név, születési év, e-mail cím, irányítószám

Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, ideértve a panasztétel jogát is: ld. a 8. pontban meghatározott általános tájékoztatást. A hírlevelekről leiratkozás postai úton: Mid Travel Bt. 6727, Szeged Délceg utca 11. címére küldött levéllel, e-mail útján az info@midtravel.hu címre küldött üzenettel, telefonon keresztül: (36-62) 483-029, valamint hírlevelek esetében a hírlevél alján lévő „leiratkozás” gomb használatával lehetséges.


5. AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ JOGOK, JOGORVOSLATOK

5.1. Hozzáférési jog

Az érintett bármikor kérhet hozzáférést a Mid Travel Bt. által kezelt személyes adataihoz.

Ha az érintett azt kéri, hogy a Mid Travel Bt. visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, a Mid Travel Bt. köteles tájékoztatást adni.

Az érintett azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy a Mid Travel Bt. kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait,

(a) az érintettre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(b) nem terjed ki az anonim adatokra; és

(c) magában foglalja az egyértelműen az érintetthez kapcsolható álnevesített adatokat.

A Mid Travel Bt. a kérelmező az érintett kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha az érintett további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, a Mid Travel Bt. ésszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat az érintett fog viselni.

5.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult a Mid Travel Bt. által kezelt személyes adatai helyesbítésére. E joga

(a) nem terjed ki az anonim adatokra;

(b) az érintettre vonatkozó személyes adatokra terjed ki; és

(c) magában foglalja az egyértelműen az érintetthez kapcsolható álnevesített adatokat.

A Mid Travel Bt. az érintett kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti személyes adatait. A Mid Travel Bt. az érintett személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja a személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek), kivéve, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

5.3. A törléshez való jog

Bizonyos feltételek esetén az érintett jogosult a Mid Travel Bt. által kezelt személyes adatainak törlését kérni. A Mid Travel Bt. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintett személyes adatait, amennyiben

(a) a Mid Travel Bt. kezeli e személyes adatokat, és

(b) az érintett a személyes adatai törlését kéri, és

(c) a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre a Mid Travel Bt. a személyes adatokat kezeli.

A Mid Travel Bt. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintett személyes adatait, ha

(a) a Mid Travel Bt. kezeli az érintett személyes adatait, és

(b) az érintett a személyes adatai törlését kéri, és

(c) az érintett visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és

(d) nincs más jogalap az érintett adatainak további kezelésére.

A Mid Travel Bt. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintett személyes adatait, ha

(a) az adatkezelés a Mid Travel Bt. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és

(b) az érintett tiltakozik az ellen, hogy a Mid Travel Bt. kezeli a személyes adatait, és

(c) az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget az érintett tiltakozásával szemben.

A Mid Travel Bt. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintett személyes adatait, ha

(a) az érintett a személyes adatai törlését kéri, és

(b) az ilyen adatok Mid Travel Bt. általi kezelése nem jogellenes, vagy

(c) a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy

(d) az érintett adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.

A Mid Travel Bt. az érintett személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek), kivéve amennyiben a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.

Az érintett joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére

(a) nem terjed ki az anonim adatokra;

(b) az érintettre vonatkozó személyes adatokra terjed ki; és

(c) magában foglalja az egyértelműen az érintetthez kapcsolható álnevesített adatokat.

A Mid Travel Bt. korlátozza az érintett személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha az érintett a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és az érintett vitatja az ilyen adatok pontosságát.

A Mid Travel Bt. korlátozza az érintett személyes adatainak kezelését, ha az érintett olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az érintett ellenzi az ilyen adatok törlését.

A Mid Travel Bt. korlátozza az érintett személyes adatainak kezelését, ha

(a) az érintett a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és

(b) a Mid Travel Bt. -nek már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és

(c) az érintett az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

A Mid Travel Bt. korlátozza az érintett személyes adatainak kezelését, ha

(a) az érintett tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amelyek szükségesek a Mid Travel Bt. jogos érdekei céljából, és

(b) az érintett annak visszaigazolására vár, hogy az érintett személyes adatainak a Mid Travel Bt. általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az érintett tiltakozásával szemben.

A Mid Travel Bt. az érintett személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit, kivéve amennyiben a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Ha a Mid Travel Bt. korlátozza az érintett személyes adatainak kezelését, akkor

(a) tárolhatja az ilyen személyes adatokat,

(b) az érintett hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat, és

(c) kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

5.5. Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, vagy egy szerződés teljesítése, az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az érintett által a Mid Travel Bt. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák.

Az érintett adathordozhatósághoz való joga:

(a) nem terjed ki az anonim adatokra;

(b) az érintettre vonatkozó személyes adatokra terjed ki; és

(c) nem terjed ki az egyértelműen az érintetthez kapcsolható álnevesített adatokra.

5.6. A panasztétel és bírósághoz fordulás joga

Amennyiben az érintett úgy véli, hogy a Mid Travel Bt. jogellenesen kezelte az érintett személyes adatait, a Mid Travel Bt. azt javasolja az érintettnek, hogy a lenti elérhetőségek valamelyikén mindenképpen keressen meg minket az ügy tisztázása, és mielőbbi békés rendezése végett. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, vagy az érintett nem kívánna élni ezzel a lehetőséggel, akkor az érintettnek - az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – joga van ahhoz, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), vagy másik, az érintett szokásos tartózkodási helye, a munkahelye, vagy a feltételezett jogsértés helye szerint illetékes más adatvédelmi hatóságnál. Az érintett jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat (a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik), és dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

A felügyeleti hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság Hatósága (NAIH)

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Szeged, 2019. május 25.

Mid Travel Bt.